Servicebeleid na verkoop

Dit FREEGO-naverkoopbeleid (deze "Beleidsregels") zijn alleen van toepassing op FREEGO-producten die u bij geautoriseerde FREEGO-dealers hebt gekocht voor eigen gebruik en niet voor wederverkoop.
Dit beleid is beschikbaar in andere talen op: https://freegous.myshopify.com/pages/technical-support. In het geval van een conflict tussen verschillende vertalingen van deze voorwaarden, prevaleert de Engelse versie.
Door uw FREEGO-product te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet in aanmerking komt of niet akkoord gaat met een van de voorwaarden, gebruik uw FREEGO-product dan niet. U heeft mogelijk recht op een volledige terugbetaling van uw aankoop van het Product als u het geïnactiveerde Product binnen zeven (7) dagen retourneert in overeenstemming met nr. 3 van dit Beleid.

1. BEPERKTE GARANTIE

Onder deze beperkte garantie garandeert FREEGO dat elk FREEGO-product dat u koopt, bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten in overeenstemming met de door FREEGO gepubliceerde productmaterialen tijdens de garantieperiode. Het door FREEGO gepubliceerde productmateriaal omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikershandleidingen, veiligheidsrichtlijnen, specificaties, in-app-meldingen en servicecommunicatie.
De garantieperiode voor verschillende producten en onderdelen varieert. Raadpleeg https://freegous.com/pages/technical-support om de duur van de garantie voor uw specifieke product of onderdelen te controleren. De garantieperiode voor een product gaat in op de dag dat het product is afgeleverd. Als u geen factuur of ander geldig aankoopbewijs kunt overleggen, gaat de garantieperiode in vanaf 90 dagen na de verzenddatum die op het product staat, tenzij anders is overeengekomen tussen u en FREEGO.

Als een product tijdens de garantieperiode niet naar behoren functioneert, kunt u after-sales service verkrijgen door contact op te nemen met het plaatselijke servicecentrum van FREEGO zoals beschreven in Deel III van dit Beleid of via https://freegous.com/pages/technical-support. Voor de garantieservice moet u een geldig aankoopbewijs, ontvangstbewijs of bestelnummer (voor FREEGO Direct Sales) overleggen.
Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor services die niet onder deze beperkte garantie vallen. Neem contact op met FREEGO voor informatie die specifiek is voor uw locatie.
Houd er rekening mee dat de garantieservice alleen beschikbaar is in de respectieve FREEGO-serviceregio's waar u uw FREEGO-product hebt gekocht.

FREEGO zal proberen uw probleem te diagnosticeren en op te lossen via telefoon, e-mail of online chat. FREEGO kan u vragen bepaalde software-updates te downloaden en te installeren.
Als uw probleem niet telefonisch of via software-updates kan worden opgelost, moet u mogelijk het product aan FREEGO afleveren voor verder onderzoek. FREEGO regelt gratis reparatie- of vervangingsservice als het probleem onder deze beperkte garantie valt.

Deze polis dekt niet het volgende:
× Crashes of brandschade veroorzaakt door niet-productiefactoren, inclusief maar niet beperkt tot pilootfouten.
× Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging, demontage of opening van de schaal die niet in overeenstemming is met de officiële instructies of handleidingen.
× Waterschade of andere schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of bediening die niet in overeenstemming is met de officiële instructies of handleidingen.
× Schade veroorzaakt door een niet-geautoriseerde serviceprovider.
× Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging van circuits en niet-overeenkomende of verkeerd gebruik van de batterij en oplader.
× Schade veroorzaakt door rijden waarbij de instructies in de handleiding niet zijn opgevolgd.
× Schade veroorzaakt door gebruik bij slecht weer (bijv. harde wind, regen, zand-/stofstormen, enz.)
× Schade veroorzaakt door het gebruik van het product met een gewicht dat hoger is dan het veilige startgewicht, zoals gespecificeerd in de instructiehandleidingen.
× Schade veroorzaakt door gedwongen rijden wanneer onderdelen verouderd of beschadigd zijn.
× Schade veroorzaakt door betrouwbaarheids- of compatibiliteitsproblemen bij het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen van derden.
× Schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat met een bijna lege of defecte batterij.
× Ononderbroken of foutloze werking van een product.
× Verlies van of schade aan uw gegevens door een product.
× Alle softwareprogramma's, ongeacht of deze bij het product zijn geleverd of later zijn geïnstalleerd.
× Schade als gevolg van technische of andere ondersteuning die niet van FREEGO is, zoals hulp bij "how-to"-vragen of onnauwkeurige productconfiguratie en -installatie.
× Producten of onderdelen met een gewijzigd identificatielabel of waarvan het identificatielabel is verwijderd.

BIJ ONTVANGST VAN SERVICE IS FREEGO ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE AAN UW PRODUCT ALS HET IN FREEGO'S BEZIT OF IN TRANSIT IS, ALS FREEGO VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERVOER.
FREEGO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS, INCLUSIEF VERTROUWELIJKE INFORMATIE, EIGENDOMSINFORMATIE OF PERSOONLIJKE INFORMATIE IN EEN PRODUCT.
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, EN ONGEACHT HET ONTBREKEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VAN EEN HIERIN BESCHREVEN VERHAALSMOGELIJKHEID, ZULLEN FREEGO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS OF DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VAN DE VOLGENDE, ZELFS INDIEN DE CENTRALE OP DE HOOGTE VAN HUN EN WANNEER WORDEN GENFORMEERD IS GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID: 1) CLAIMS VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE; 2) VERLIES, SCHADE OF BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS; 3) SPECIALE, INCIDENTELE, BEPAALDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, BEDRIJFSINKOMSTEN, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEGO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS OF DIENSTVERLENERS VOOR SCHADE DOOR ENIGE OORZAAK HET BEDRAG VAN DE WERKELIJKE DIRECTE SCHADE OVERSCHRIJDEN, EN NIET OVERSCHRIJDEND HET BEDRAG DAT VOOR HET PRODUCT IS BETAALD.
DE VOORGAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP SCHADE VOOR LICHAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF DOOD), SCHADE AAN GOEDEREN OF SCHADE AAN MATERILE PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN WAARVOOR FREEGO VOLGENS DE WET AANSPRAKELIJK IS.
AANGEZIEN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GELEVERD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WIJST FREEGO ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, ZOWEL WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF: (A) ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN EEN PARTICULIERE, VERKOOPBAARHEID STIL GENIETEN OF NIET-INBREUK; EN (B) ELKE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDEL, GEBRUIK OF HANDEL. DE FREEGO-ENTITEITEN GARANDEREN NIET, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GELEVERD IN DE BEPERKTE GARANTIE VAN FREEGO, DAT HET PRODUCT, DE PRODUCTACCESSOIRES OF EEN GEDEELTE VAN HET PRODUCT OF ENIGE MATERIALEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN OF ANDERE VIRUSSEN ZAL ZIJN, COMPONENTEN.
INDIEN DERGELIJKE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, BEPERKT FREEGO DE DUUR EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE GARANTIES TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN, NAAR FREEGO'S OPTIE, DE REPARATIE- OF VERVANGINGSDIENSTEN DIE IN DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN GELEVERD.
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

Deze beperkte garantie geeft u extra en specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten volgens de toepasselijke wetten van uw staat of rechtsgebied. Mogelijk hebt u ook andere rechten op grond van een schriftelijke overeenkomst met FREEGO. Niets in deze beperkte garantie is van invloed op uw wettelijke rechten, inclusief rechten van consumenten op grond van wet- of regelgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten waarvan niet kan worden afgeweken of die niet bij overeenkomst kan worden beperkt.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

FREEGO garandeert dat, onder de volgende voorwaarden, Return & Refund Service, Vervangingsservice en Garantiereparatieservice kunnen worden aangevraagd. Neem voor meer informatie contact op met FREEGO of uw erkende FREEGO-dealer. U moet een reparatieformulier invullen, dat samen met het te repareren apparaat naar ons moet worden gestuurd.

√ Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een product als het product geen fabricagefout heeft, niet is geactiveerd en zich nog in nieuwe of zo goed als nieuwe staat bevindt.
√ Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een product als het product een fabricagefout heeft.

× Het wordt aangevraagd na veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een product.
× Een product dat naar FREEGO wordt gestuurd voor retour- en restitutieservice, bevat niet alle originele accessoires, hulpstukken of verpakking, of een item is niet in nieuwe of zo goed als nieuwe staat, dat wil zeggen met barsten, deuken of krassen.
× Een wettelijk aankoopbewijs, ontvangstbewijs of factuur is niet verstrekt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze is vervalst of ermee is geknoeid.
× Elke storing of beschadiging van het product wordt veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik of wijziging van het product, inclusief blootstelling aan vocht, binnendringen van vreemde voorwerpen (water, olie, zand, enz.) of onjuiste installatie of bediening.
× Productlabels, serienummers, watervaste markeringen, enz. vertonen tekenen van manipulatie of wijziging.
× Schade aan het product wordt veroorzaakt door oncontroleerbare externe factoren, waaronder brand, overstromingen, harde wind of blikseminslag.
× Een product is niet geleverd aan FREEGO binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de bevestiging van de Return & Refund Service door FREEGO is verzonden.
× Andere omstandigheden vermeld in deze polis.

√ Binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het product als het product tijdens het transport aanzienlijke schade heeft opgelopen, op voorwaarde dat het door de vervoerder afgegeven bewijs van schade aan FREEGO kan worden verstrekt.
√ Binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het product als het product op een of meer belangrijke punten niet overeenkomt met de oorspronkelijke beschrijving van het product.
√ Binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het product als het product niet goed functioneert.

× Service wordt meer dan vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een product aangevraagd.
× Wettelijke aankoopbewijzen, kwitanties of facturen worden niet verstrekt, of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze zijn vervalst of ermee is geknoeid.
× Een product dat ter vervanging naar FREEGO wordt gestuurd, bevat niet alle originele accessoires, bijlagen en verpakking, of bevat items die door een gebruikersfout zijn beschadigd.
× Een product blijkt geen defecten te hebben nadat alle passende tests zijn uitgevoerd door FREEGO.
× Elke storing of beschadiging van het product wordt veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik of wijziging van het product, inclusief blootstelling aan vocht, binnendringen van vreemde voorwerpen (water, olie, zand, enz.) of onjuiste installatie of bediening.
× Productlabels, serienummers, waterschademarkeringen, enz. vertonen tekenen van manipulatie of wijziging.
× Schade wordt veroorzaakt door oncontroleerbare externe factoren, waaronder branden, overstromingen, harde wind of blikseminslag.
× Ontvangen product is zeven (7) kalenderdagen na bevestiging van vervanging door FREEGO niet teruggestuurd naar FREEGO.
× Door de vervoerder afgegeven bewijs van transportschade kan niet worden geleverd.
× Andere omstandigheden vermeld in deze polis.

Voordat u gebruik kunt maken van de after-sales service, moeten de volgende stappen worden genomen:
√ Volg de procedures die zijn gespecificeerd door FREEGO, zoals weergegeven in het gedeelte "Freego General After-Sales Service Flow".
√ Geef FREEGO indien nodig alle systeemwachtwoorden.
√ Geef FREEGO voldoende en veilige toegang tot uw product, zodat FREEGO indien nodig service kan verlenen.
√ Verwijder alle extra onderdelen, wijzigingen en hulpstukken die niet onder de garantie vallen.
√ Zorg ervoor dat het product of onderdeel vrij is van wettelijke beperkingen die vervanging in de weg staan.
√ Als u niet de eigenaar bent van een product of onderdeel, vraag dan toestemming aan de eigenaar van FREEGO om garantieservice te verlenen.

Wanneer de after-sales service de vervanging van een product of onderdeel inhoudt, wordt het vervangen product of onderdeel eigendom van FREEGO en wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom. Alleen ongewijzigde FREEGO-producten en onderdelen komen in aanmerking voor vervanging.
Vervangende producten of onderdelen die door FREEGO worden geleverd, zijn misschien niet nieuw, maar ze zullen in goede staat verkeren en ten minste functioneel gelijkwaardig zijn aan de garantie van het originele product of onderdeel. Een vervangend product of onderdeel wordt gedekt voor de resterende tijd van de garantie van het originele product.

Als u service onder dit beleid verkrijgt, machtigt u FREEGO om uw contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummers, adres en e-mailadres, op te slaan, te gebruiken en te verwerken. U stemt ermee in en begrijpt dat het voor FREEGO nodig is om uw gegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken om service te verlenen onder dit beleid. We kunnen contact met u opnemen om te informeren naar uw tevredenheid over onze service of om u op de hoogte te stellen van productterugroepingen of veiligheidsproblemen. FREEGO's privacybeleid is beschikbaar op http://www.freegousa.com/pages/privacy-policy.